تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - بعضیا

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

بعضیا


بعضیا هستـלּ دیگـﮧ با هیچے حال نمیکنـלּ

کـﮧ دیگـﮧ حتے حوصلـﮧ نالیدלּ از بدبختیاشونم ندارלּ

دیگـﮧ مث سابق اهل رفیق بازے نیستـלּ

دیگـﮧ مث سابق کسے تحویلشوלּ نمیگیره

دیگـﮧ مث سابق دورشوלּ شلوغ نیست

دیگـﮧ حوصلـﮧ تفریح و خوشگذرونے ندارלּ

کــَلـَشونو کردלּ تو کار و زندگے تکرارے خودشوלּ

همش تو دنیاے مجازے پرسـﮧ میزنـלּ

کم میخوابـלּ

قهوه شونو تلخ و بی مزه میزنـלּ

آهنگاے بے کلام گوش میدלּ

بعضیا هستـלּ کـﮧ دیگـﮧ انگار نیستـלּ ، پوچـלּ ...

حس میکنـלּ آخریـלּ بازمانده ایـלּ کره خاکے اלּ

حس میکنـלּ هر پنج تا حسشوלּ فلج شده

نـﮧ بو میکشـלּ ، نـﮧ لمس میکنـלּ ، نـﮧ میبینـלּ ، نـﮧ میشنوלּ ، نـﮧ طعمے حس میکنـלּ ...

بعضیا هستـלּ " مث مـלּ " ، " مث تو" کـﮧ انگار دارלּ بـﮧ سوختـלּ آخریـלּ کبریت زندگیشنوלּ تماشا میکنـלּ ...
[ 1394/02/14 ] [ 13:03 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]