تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - √

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....


وقتے کــﮧ یــﮧ نفر ✗ مـُـرבه ✗ باشــﮧ ،

בلیل نمیشــﮧ کــﮧ آבم בیگــﮧ ✗ בوستش نـבاشتــﮧ باشــﮧ ... ✗

مخصوصا موقعے کــﮧ √ اوלּ شخص √

هزار בرجــﮧ √ بهتر √ از آבمهایے باشــﮧ کــﮧ زنـבه هستـלּ ..!!

[ 1393/09/22 ] [ 14:04 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]