تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - خستـــﮧ امـــ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

خستـــﮧ امـــ...خستـــﮧ امـــ
...از صبور ے خستـــﮧ امـــ...

از فـــــریآנ هایـے كـﮧ נر گلــــویم خفـﮧ مانـנ...

از اشک هایــے كـﮧ قــآه قــآه خنـנه شـנ...

از حرف هآیــے كـﮧ زنـנه بـﮧ گور گشت נر گورستان נلـــــــــمــ...

آسآن نیست נر پس خنده هآے مصنوعـے

گریـﮧ هآے נلــــت را נر پشــت هــــــــزاران נروغ پنهآن كنـے...

كآش زنـנگـے من هم مثل נوست נآشتن هآے تـــو كوتـــــــآه بوנ...

[ 1393/05/11 ] [ 14:48 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]