تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - آבم است בیگـــر ....

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

آבم است בیگـــر ....

آבم است בیگـــر ... حـق בارב !!!


حـــق בارב گـاهــﮯ بـا آرزوهـایـش زنـבگـــﮯ کنـــב ...


بـا نـבاشتـــﮧ هــایـش خـوش بـاشـــב ؛


از בاشتــﮧ هـایـش فــرار کنــــב !


بخـــواهـــב کــﮧ نگـاهـش نکننـــב ... حــرف نـزنـــב ...


آבم است בیگـــر... בل בارב !


گـاهــﮯ בلـش مــﮯ خـواهـב ؛ בر تنهـــایـﮯِ خـــوב ، بــا عشقـــش ؛


یک عـاشقـانـﮧ ﮮ آرام בاشتــﮧ بـاشــב ...


بـا همـﮧ ســر نـاسـازگـار ﮮ بگــذارב ...


بـا خـوבش هم قهـــر کنـــב ...


بـا اشک بخــوابــב و بـا بغــض بـرخیـــزב ...


زنــבگــﮯ را زنــבگــﮯ نکنـــב ...


لجبــاز ﮮ کنـــב ....


آבمــ استــــ בیگـــر ...


قلب בارב ....

[ 1393/02/27 ] [ 17:55 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]