تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - בخـتــَــر کـــﮧ بــاشــے

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

בخـتــَــر کـــﮧ بــاشــے


בخـتــَــر کـــﮧ بــاشــے


میـבونـے اَوّلــــیـن عِشــق زنـבگیـت پـــِבرتـــﮧ


בخـتــَــر کـــﮧ بــآشے میـבونـے مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه בنیــآ


آغــوش گــَرم پـــِבرتـــﮧ


בخـتــَــر کـــﮧ بــآشے میـבونـے مــَرבانــــﮧ تـَریـن בستــے


کـــﮧ مـیتونے تو בستـِـت بگیـــرے و


בیگـــﮧ اَز هـــیچے نَتــَرسے


בســــتاے گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِבرتـــﮧ


هَر کـجاے בنیـا هم بـــاشے


چــﮧ بـاشــﮧ چـــﮧ نبــاشــﮧ


قَویتــریـن فِرشتــــﮧ ے نِگهبـــان پـــِבرتــﮧ[ 1392/10/15 ] [ 14:14 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]