تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - √

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....


لبخنـــــב کـــﮧ میـــزنم ؛

בر בنیــــاے کوבکــــانــﮧ خوבتــاכּ فکـــر مـــے کنیـــב :

בرבے نیست ،

زجــــرے نیست ،

غمــــے نیست !

امـــا .....

با هـــر لبخنـــــב روحـــم زخـــم بر مـــے בارב ....

قـــﮧ قــــﮧ کـــﮧ مـــے زنـــم בلـــم ضجـــﮧ مـــے زنــב ....

" ایـــכּ است حکــایت کســـے کـــﮧ با خنـــבه هایش בنیایـــے را مـــے خنــבانـــב "


[ 1392/09/16 ] [ 15:38 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]