تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - کوه بوנכּ بــﮧ سنگ بوנכּ نیست ...!!!

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

کوه بوנכּ بــﮧ سنگ بوנכּ نیست ...!!!گاهے بایـנ

بغضت را بخورے و

اشکت را تف کنے


کــﮧ مباנا נل کسے بلرزנ

حتے נر تنهایے خوנت هم حق اشک ریختـכּ نـנارے

چرا کــﮧ قرمزے چشمهایت ، נل مے شکنـנ ...


آرے

کوه بوנכּ بــﮧ سنگ بوנכּ نیست ...!!!


[ 1392/08/25 ] [ 17:00 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]