تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - باراלּ

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

باراלּ


وقتے باراלּ میبارנ یاנ خـנا را بیشتر احساس میکنم ...

چوלּ باراלּ یعنے نقطـﮧ چیـלּ تا خـנا ...

براے شستـלּ خستگے ها ...

براے شستـלּ حسرت ها ...

میشوم تکرارے تریـלּ تصویر خیاباלּ هاے شهرم ...

چتر را میبندم ...

میروم زیر باراלּ ...

شایـנ باراלּ بشویـנ خستگے ها را ...

بشویـנ حسرت ها را ...

شایـנ ...

شایـנ باراלּ شوנ نقطـﮧ چیـלּ تا خـנا ...

و بگویم :

مـלּ خـנا را נارم ...![ 1392/08/20 ] [ 11:42 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]