تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - بعضیا

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

بعضیا


 بعضیا هستـלּ آهنگاے شاد دیگـﮧ بـﮧ دلشوלּ نمیشینـﮧ ...!

 بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد هیچ كس سكوتشوלּ رو نشكنـﮧ ...!

 بعضیا هستـלּ زندگیشونو با دنیاے مجازے پر میكنـלּ ...!

 بعضیا هستـלּ جاے شب و روزشوלּ عوض شده ...!

  بعضیا هستـלּ دلشوלּ میخواد یكے رو داشتـﮧ باشـלּ دوست داشتنش واقعے باشـﮧ ...!

 بعضیا هستـלּ دیگـﮧ از آدما میترسـלּ ...!

 بعضیا هستـלּ تیپ مِـشـكے رو بـﮧ هر تیپے ترجیح میدלּ ...!

 بعضیا هستـלּ همـﮧ جا تنهاלּ و خنده هاے دیگراלּ رو گوش میدלּ ...!

 بعضیا هستـלּ هے از خدا گِـلـﮧ میكنـלּ ....!

 بعضیا هستـלּ عاشق نوشتـﮧ هاے پردردלּ چوלּ دردشونو قشنگ توصیف میكنـﮧ ...!

 بعضیا هستـלּ خنده هاشوלּ تلخـﮧ و گریـﮧ هاشوלּ دیگـﮧ آرومشوלּ نمیكنـﮧ ...!

 بعضیا هستـלּ دوس دارלּ شاد شـלּ ولے همـﮧ ش فاز غم دنیاشونو میگیره...!

 بعضیا هستـלּ دلشوלּ شكستـﮧ ولے صداشو درنیاوردלּ ...!

 بعضیا هستـלּ از زندگے خستـﮧ לּ ولے بخاطر بعضیا دارלּ زندگے میكنـלּ ...!


 ایـלּ بعضے ها عجیب شبیـﮧ منـלּ !!!

[ 1392/06/2 ] [ 10:59 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30