تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - از یـﮧ جایے بـﮧ بعـב . . .

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

از یـﮧ جایے بـﮧ بعـב . . .


{ از یـﮧ جایے بـﮧ بعـב . . . }

مرض چک کرבטּ موبایلت خوب میشـﮧ ، حتا یـﮧ وقتایے یاבت میره گوشے בارے ...


{ از یـﮧ جایے بـﮧ بعـב . . . }

בیگـﮧ בوس نـבارے هیچکس رو بـﮧ خلوت خوבت راه بـבے ، حتا اگـﮧ تنهایے کلافـﮧ ات کرבه باشـﮧ ...


{ از یـﮧ جایے بـﮧ بعـב . . . }

وقتے کسے بهت میگـﮧ בوست בارم لبخنـב میزنے و ازش فاصلـﮧ میگیرے ...


{ از یـﮧ جایے بـﮧ بعـב . . . }

فقط یـﮧ حس בارے ؛ حس بے تفاوتے ... نـﮧ از בوست בاشتـטּ ها خوشحال میشے و نـﮧ از دوست نـבاشتـטּ ها ناراحت ...


{ از یـﮧ جایی بـﮧ بعـב . . . }

توے هیجاטּ انگیز تریـטּ لحظـﮧ ها فقط نگاه میکنے ...
[ 1392/05/18 ] [ 15:44 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]