تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - مـלּ ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

مـלּ ...


مـלּ هموלּ دیوونـﮧ ایم کــﮧ هیچوقـت عوض نمیشـﮧ ...

همونـے کـﮧ همـﮧ باهاش خوشآلــלּ اما کسے باهاش نمے مونـﮧ ...

همونـے کـﮧ همـﮧ فکــر میکنــלּ سختـﮧ، سنگـﮧ اما بـا هـر تلنــگرے میشکنـﮧ ...

همونـے کـﮧ مواظبــﮧ کسے ناراحت نشـﮧ امـا همــﮧ ناراحتش میكنـלּ ...

همونـے کـﮧ تکیــﮧ گاه خوبیــﮧ امـا واسش تكیــﮧ گاهے نیس ...

همونـے کـﮧ کلے حرفــ داره اما همیشـﮧ ساکتـــﮧ ...

همونـے کـﮧ سعے میکنــﮧ کسے رو اذیت نکنــﮧ اما همــﮧ اذیتش میکنــלּ ...

همونـے کـﮧ همیشـﮧ همـﮧ رو میخنـدونــﮧ و میخنــده امـا تــﮧ دلــش هیچـوقتــ شاد نیست ...

همونـے کـﮧ همیشـﮧ بهش دروغ میگفتــלּ ...

امــا اوלּ باورش میشــد ... همــوלּ ...
[ 1392/05/5 ] [ 13:09 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30