تبلیغات
✗ احـساسِ مـــُرده ✗ - ...

✗ احـساسِ مـــُرده ✗

ژیــانم بــی " تــو " زوخاوَه ....

...{ ایـنایـے } کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـטּ و هـنــבزفـرے تـو گوشـشـونـﮧ ...

{ ایـنایـے } کـﮧ تـو خـیابـوטּ هـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن و راه میرטּ ...

{ ایـنایـے } کـﮧ تـو تـاکسے هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر، کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ ...

{ ایـنایـے } کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو از سوزش لبشوטּ میفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه ...

{ ایـنایـے } کـﮧ בلشـوטּ واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ ...

{ ایـــنــــا ، }

ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ ،

ایـنـا واسـﮧ از בستـ בاבטּ { هـیچے }

  نـבارטּ ...

{ قبلاً یـﮧ نـفـر هر چـی בاشتــטּ رو ازشـون گرفـتـﮧ }


[ 1392/05/3 ] [ 12:38 ] [ Sahar ] [ نظرات() ]

نمایش نظرات 1 تا 30